S T A T U T Društva ljubiteljev knjig Meškova bukvarna Slovenj Gradec

Na podlagi 8.in 9.člena Zakona o društvih ( Uradni list RS št. 60/95 , 89/99 in 49/98 odločba US RS ) je bil na ustanovnem občnem zboru dne 14. 4. 2004  sprejet sklep o ustanovitvi Društva ljubiteljev knjig MEŠKOVA BUKVARNA Slovenj Gradec in potrjen naslednji

S T A T U T

Društva ljubiteljev knjig Meškova bukvarna Slovenj Gradec

I.TEMELJNA NAČELA

 1. člen

Društvo ljubiteljev knjig Meškova bukvarna Slovenj Gradec je samostojno, prostovoljno, nestrankarsko in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese v kulturni dejavnosti in predvsem  na področju  ohranjanja starih knjig in drugih publikacij v ožjem in širšem prostoru.

 1. člen

Ime  društva je Društvo ljubiteljev knjig Meškova bukvarna Slovenj Gradec,  v nadaljnjem besedilu društvo.

Skrajšano ime je DRUŠTVO MEŠKOVA BUKVARNA.

Društvo ima sedež na  Ronkovi 4, 2380 Slovenj Gradec.

 1. člen

Društvo ima svoj pečat, ki je okrogle oblike s premerom 3 cm. Na pečatu je zapisano ime Društvo Meškova bukvarna in ime kraja, kjer ima sedež.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

 1. člen

Društvo deluje javno, za kar je odgovoren predsednik društva, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom društva.

Javnost dela društva se zagotavlja:

s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

preko oglasne deske društva,

preko medijev.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje društva javne, da organizira sestanke, konference ter srečanja in da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov in organizacij.

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami in društvi v RS, ki delujejo na področju teh dejavnosti  in ki prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne naloge in cilje.

 

II. NAMEN IN NALOGE

 1. člen

Osnovni namen društva je organiziranje in spodbujanje aktivnosti na področju ohranjanja starih knjig in drugih publikacij.

 1. člen

Cilji, naloge in dejavnosti društva:

propagiranje ljubiteljstva knjige preko informacijskih medijev, drugih kulturnih organizacij in na vse načine v javnosti, posebej še slovenske knjige,

reševanje predvsem v papirno regeneracijo oddane domnevno odpadne  literature,

antikvarna in ljubiteljska menjava knjižnega bogastva,

prizadevanje, da bo knjiga dostopna najširšemu krogu ljudi,

pospeševanje čim večkratne uporabe pisnega sporočila,

organiziranje društvenih prireditev (razstave knjig, literarni večeri, čitalnica),

antikvarni odkup in prodaja knjig,

zagotavljanje pogojev za delovanje in izvajanje programa društva,

nudenje enostavnih administrativnih storitev (prepisi, fotokopije, dopisi)

organizacija društvenih srečanj in sodelovanje s sorodnimi društvi in klubi ter organizacijami,

organizacija informativnih srečanj za spoznavanje novosti s področja dejavnosti,

izvajanje izobraževalnih oblik na področju dejavnosti,

 

III. ČLANSTVO

 1. člen

Vsakdo, ki sprejme statut društva, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane član društva. Člani društva so lahko tudi osebe mlajše od 15 let.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član  društva lahko postane tudi tujec.

Članstvo v društvu je prostovoljno.

 1. člen

Članstvo v društvu preneha:

s prostovoljnim izstopom,

s črtanjem,

z izključitvijo na podlagi odločitve častnega razsodišča,

s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana iz društva črta izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče.

 1. člen

Pravice in dolžnosti člana društva so:

da spoštuje statut društva,

da uresničuje sklepe organov društva,

da sooblikuje in uresničuje program društva,

da si prizadeva za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva,

da sprejema vsakoletni zaključni račun,

da voli, je izvoljen ter deluje v organih društva,

da predlaga in sprejema nagrade in priznanja kateregakoli organa društva,

da redno plačuje članarino.

Mladoletni člani do 15 let starosti so oproščeni plačevanja članarine in nimajo pravice , da volijo oziroma so izvoljeni v organe društva.

 1. člen

Društvo ima tudi sponzorje in donatorje. Le ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

 1. člen

Organi društva so:

zbor članov društva ( občni zbor )

izvršni odbor društva,

nadzorni odbor društva,

častno razsodišče.

Zbor članov društva

 1. člen

Najvišji organ društva je zbor članov društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Pristojnosti zbora članov so:

sprejem statuta društva in druge potrebne akte,

voli in razrešuje organe društva,

voli in razrešuje predsednika in podpredsednika društva,

sprejema program društva, finančno poročilo in finančni načrt ter zaključni račun,

ustanavlja komisije in druga delovna telesa ter imenuje njihove predsednike,

odloča o prenehanju društva,

odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in drugi lastnini društva,

odloča o višini članarine,

odloča o  pritožbi zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,

odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije in povezovanje s sorodnimi društvi,

dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z nameni in cilji društva.

Posamezni predlogi morajo biti poslani v razpravo na zboru članov v pisni obliki najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. Zapisnik volilnega občnega zbora je potrebno dostaviti registracijski pisarni zaradi vpisa sprememb odgovornih oseb.

 1. člen

Zbor članov društva je reden ali izreden. Redni zbor članov sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Zbor društva vsaka štiri leta voli svoje organe ter predsednika društva.

Izredni zbor članov pa se skliče po sklepu izvršnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor  v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega zbora članov  ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

 1. člen

O sklicu občnega zbora morajo biti člani obveščeni najmanj 8 dni pred sklicem.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Veljavne sklepe sprejema, če zanje glasuje večina prisotnih članov društva.

 1. člen

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska strokovna – tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, prejetih na zboru članov.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Izvršni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in trije izvoljeni člani društva.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat na leto.

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Člane izvršnega odbora izvoli zbor članov za dobo štirih letih. Člana izvršnega odbora sta po svoji funkciji tudi predsednik in podpredsednik društva.

Izvršni odbor sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

 

 1. člen

Izvršni odbor:

skrbi za uresničevanje programa dela društva,

sklicuje zbor društva ter pripravi potrebno gradivo,

vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,

skrbi za materialno – finančno poslovanje društva,

upravlja s premoženjem društva,

imenuje tajnika društva izmed članov društva,

pripravlja predloge aktov društva,

pripravlja predlog finančnega plana in finančnega računa ter zaključnega računa,

ustanavlja in ukinja komisije društva, določa naloge in število njihovih članov ter imenuje predsednike komisij,

uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih dodatno naloži zbor članov.

 

 1. člen

Predsednik društva

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva.

Predsednika društva voli zbor članov za obdobje štirih let.

Predsednik društva predstavlja in zastopa društva .

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom RS.

Za svoje delo je odgovoren zboru članov in izvršnemu odboru.

Sklicuje seje izvršnega odbora in zbor društva ter podpisuje vse akte društva.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora.

 1. člen

Tajnik društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi tajnik društva, ki ga imenuje zbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

 1. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani.

Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

 1. člen

Častno razsodišče

Člane častnega razsodišča voli zbor članov za dobo 4 let.

Sestavljajo ga predsednik in dva člana. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtevkov članov ali organov društva.

Častno razsodišče vodi postopek ob smiselni uporabi Zakona o splošne upravnem postopku. Za svoje delo odgovarja zboru članov. Častno razsodišče veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.

 1. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

kršitev določb statuta,

nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij društva,

neizvrševanje sklepov organov društva,

dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva.

 1. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče častno razsodišče:

opomin,

javni opomin,

izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov, kot drugostopenjski organ.

 

V. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

 1. člen

Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v inventarno knjigo društva. S premoženjem upravlja izvršni odbor društva. O nakupu ali odtujitvi nepremičnine odloča zbor članov društva.

 1. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme zbor članov društva. Na rednem zboru članov, člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

 1. člen

Odredbodajalci za upravljanje s sredstvi društva so predsednik, podpredsednik in tajnik.

To so hkrati podpisniki finančnih in materialnih listin.

 1. člen

Dohodki društva so:

članarina,

dotacije,

iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

sredstva, pridobljena z organizacijo srečanj,

sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,

darila in prispevki posameznikov, sponzorjev in donatorjev

drugi dohodki.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 1. člen

Materialno finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi s tega področja. S posameznimi donatorji, financerji lahko izvršni odbor in v njegovem imenu predsednik društva sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih.

 1. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko lastnega poslovnega računa pri ustrezni bančni ustanovi.

Poslovanje mora društvo voditi v skladu z računovodskimi standardi za društva.

 1. člen

Finančno in materialno poslovanje je javno in se vodi v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi.

 1. člen

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društva finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Društvo preneha s svojim delovanjem po volji članov in sicer s sprejetjem sklepa o prenehanju, ki ga sprejme zbor članov in po samem zakonu. Sklep je sprejet po sklepu zbora članov, ko za sklep glasuje večina prisotnih članov. Če društvo preneha z delovanjem pripada njegovo premoženje po dejavnosti sorodnemu  društvu ali lokalni skupnosti, ki jo društvo določi s sklepom.

V primeru , če društvo ne sprejme sklepa o prenehanju delovanja in prenosu, pa odloči o prenosu premoženja v skladu z 31. členom Zakona o društvih pristojno sodišče.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

O vseh spremembah je dolžan zakoniti zastopnik v roku 30 dni od nastalih sprememb obvestiti registerski organ.

 1. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme ustanovni občni zbor društva.

Uporabljati se začne z dnem, ko pristojni organ za notranje zadeve pisno sporoči, da je statut v skladu z Zakonom o društvih in je tako vpisan v register društev.

 

Slovenj Gradec, 14. 4. 2004

 

 

Predsednik društva: Zuhra Horvat